Skolpersonalens stöd till skolbarn med diabetes under skoltid.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Omvårdnad; Linköpings universitet/Omvårdnad

Författare: Sanna Sarias; Peder Molin; [2011]

Nyckelord: egenvård; skolor; barn; informationsspridning;

Sammanfattning:

Bakgrund: Barn tillbringar mycket tid i skolan. Många studier visar att föräldrar till barn med diabetes inte känner sig trygga med stödet som skolpersonalen ger till deras barn under skoltiden.

Syfte: Att beskriva skolpersonalens stöd till elever med diabetes, om handlingsplaner finns och hur skolans personal ser på sin kompetens relaterat till sjukdomen diabetes.

Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Datainsamlingen gjordes med en enkät på webben. Ett randomiserat och stratifierat urval av skolor gjordes. Totalt deltog 19 skolor från 19 olika län fördelade över Sverige. Sextiosju respondenter (rektorer, skolsköterskor, idrottslärare, skolbespisningspersonal, fritidspedagog, fritidsledare och resurspedagog) svarade. Data analyserades med hjälp av deskriptiv och inferens statistik.

Resultat: Resultaten från denna studie indikerar att det skulle behövas en översyn av skolornas handlingsplaner angående omhändertagande av elever med diabetes. Endast i tre skolor hade hela personalen samma kunskap om riktlinjerna. Studien visade att skolpersonal behöver regelbunden utbildning om diabetes och att de behöver upprätthålla sin kompetens. Samarbetet mellan skolan och föräldrarna angavs fungera bra.

Konklusion: Handlingsplaner för stöd till barn med diabetes under skoltid behöver ses över och all personal i skolan måste bli medvetna om var dessa kan hittas och vad de innebär.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)