Sjuksköterskors syn på hur de kan stödja närstående till patienter i behov av palliativ vård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

Sammanfattning: I palliativ vård ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att ge stöd till den döendes närstående. Denna typ av vård är vanligt förekommande för många sjuksköterskor. Studien beskriver sjuksköterskors syn på hur stödet till närstående kan se ut.  Palliativ vård innebär att ge vård till patienter med sådan sjukdom som ej går att bota. Vården fokuserar här på att lindra symtom. Trots att det finns riktlinjer om hur palliativ vård ska utföras finns det gråzoner om vad som är rätt och fel. Sjuksköterskor har i tidigare forskning beskrivit att de har kunskapsbrist om hur de kan stödja närstående till palliativa patienter, vilket ledde till att de blev osäkra på vad de skulle göra. Det finns tidigare studier där det framkommer att sjuksköterskor ibland ser de närstående som ett hinder för god palliativ vård. Detta examensarbete är en litteraturstudie av elva vetenskapliga artiklar där analysen ger fyra olika teman om hur sjuksköterskan kan stödja närstående: möjliggöra närvaro, göra närstående delaktiga, ge omsorg till närstående och möta informationsbehov.    Det framkom bland annat att sjuksköterskorna strävade efter att få de närstående att närvara fysiskt, ge dem tid och anpassa miljön i rummet. Sjuksköterskorna ville göra närstående delaktiga i vården, både i hemmet samt på sjukhuset. Detta skulle ske på de närståendes villkor, och inget ska tas för givet. Det framkom även att de närstående hade behov av information. Informationen skulle vara byggd på ärlighet, vara korrekt, framlagd med respekt och med empati. Att ge omsorg till en närstående var ett återkommande tema. Detta innebar bland annat att sjuksköterskor gav känslomässigt stöd, avsatte tid för fysisk närvaro samt lyssnade på tankar och åsikter.   När analysen jämfördes mot annan forskning framkom det olika uppfattningar angående vissa åtgärder, men generellt bekräftas eller fördjupas det som framkommer i analysen. Detta examensarbete kan summeras som att sjuksköterskor arbetade för att identifiera och uppfylla de närståendes unika omvårdnadsbehov samt bemötte dem som unika individer. Resultatet ger en förståelse för hur sjuksköterskor kan stödja närstående till patienter i behov av palliativ vård.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)