AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. Arbetsterapeutens roll i vården kring personer med anorexia nervosa ses behövas i ett tvärvetenskapligt team. Trots detta har en brist på arbetsterapeuter inom området identifierats, liksom studier som tydligt beskriver aktivitetsproblematik hos personer med anorexia nervosa. Genom att undersöka aktivitetsproblematiken hos patientgruppen och därmed öka kunskapen inom området kan arbetsterapeutens roll tydliggöras och utvecklas.Syfte Syftet med studien var att utifrån självbiografier identifiera beskrivningar av aktivitetsproblematik hos kvinnor med anorexia nervosa.Metod En kvalitativ litteraturstudie genomfördes utifrån fem självbiografier skrivna av kvinnor med anorexia nervosa. Aktivitetsproblem identifierades med utgångspunkt i arbetsterapeutisk teori. Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.Resultat Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i ett tema vid namn vardagens komplexitet vid anorexia nervosa. Den kvalitativa innehållsanalysen genererade fyra kategorier; förlust inom meningsfulla aktiviteter, obalans i meningsfulla aktiviteter, brister i utförandet av meningsfulla aktiviteter samt miljöns påverkan på meningsfulla aktiviteter. Varje kategori delades upp i underkategorier vilka beskriver variationen i hur aktivitetsproblemen uttrycks.Slutsats Aktivitetsproblematiken som framkommer i studien leder till en komplexitet i vardagens aktiviteter. Aspekterna av problematiken ses ofta härstamma från en kombination av faktorer i både person, miljö och aktivitet och påverkar personens meningsfulla aktiviteter. Med avseende på den mångfacetterade och komplexa problematik som framkommer i studien anses arbetsterapeutisk kompetens gällande aktiviteters betydelse för hälsa och välmående behövas inom ätstörningsvård. Ytterligare studier kring aktivitetsproblematik vid anorexia nervosa krävs för att stärka arbetsterapeutens roll och för att kunna utveckla bedömningsinstrument och interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)