Traditionellt växtbaserat läkemedel innehållande Tanacetum parthenium som förebyggande behandling av migrän : Reducerar behandling med kosttillskott och växtbaserat läkemedel antalet dagar med migrän?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Bakgrund: Migrän är en sjukdom som orsakar huvudvärksanfall i kombination med illamående och hypersensitivitet. Det är inte helt kartlagt hur migrän uppstår men i genomförda studier har det bl.a. gått att observera en aktivering och sensitisering av det trigeminovaskulära systemet i hjärnan samt en frisättning av inflammatoriska mediatorer och förändrade serotoninnivåer i samband med migrän. Ärftlighet och exponering av olika läkemedel och mat är faktorer som kan öka risken för att drabbas av migrän. Akut intag och överanvändning av smärtlindrande som analgetika och paracetamol kan leda till läkemedelsutlöst huvudvärk. Därför behövs profylaktiska behandlingar studeras för att minska intag av akut smärtlindrande läkemedel men även för att minska lidandet vid migränanfall. Intresset för det växtbaserade läkemedlet Tanacetum parthenium i olika kombinationer tillsammans med tillskott som riboflavin, koenzym Q10, magnesium och 5- hydroxytrypofan har ökat på grund av dess låga biverkningsgrad (Aurastop®, Antemig®). Kombinationen av dessa ämnen fungerar förebyggande vid migrän genom att bl.a. hämma frisättning av inflammatoriska mediatorer och öka syreupptagningsförmågan samt hämma andra cellulära mekanismer som tros leda till uppkomsten av migrän. Även växten Andrographis paniculata ingår i vissa kombinationer vid behandling av migrän (Partena®). Syfte: Syftet med litteraturarbetet var att undersöka om det växtbaserade läkemedlet som innehåller T. parthenium i olika kombinationer tillsammans med riboflavin, koenzym Q10, magnesium, 5- hydroxytrypofan och A. paniculata var effektivt och säkert som förebyggande behandling vid migrän. Metod: Litteratursökningar gjordes i databasen PubMed. Sökorden ”Tanacetum parthenium migraine” och ”feverfew migraine” användes varpå filtrering gjordes med hjälp av urvalskriterier. De kriterier som tillämpades var att det skulle var max 10 år gamla RCT-studier med samma primära utfallsvariabel. På grund av brist på studier med samma primära variabel togs filtreringen på RCT-studier bort. Resultatet av sökningen blev då tre observationsstudier i PubMed och en studie från databasen Scientific research. Studierna hämtades för granskning och sammanställning. Resultat: Samtliga observationsstudier med saknad kontroll kort visade på en reducering av antal migrändagar efter behandling med T. parthenium i olika kombinationer. En del studier undersökte även intag av analgetika och intensitet av smärta innan och efter behandling. Där kunde även reducering av symtom och medicinering observeras efter behandling. Frekvensen av biverkingarna som uppstod i samband med behandling av T. parthenium i kombination med tillskotten var låga. Biverkningarna som förekom var diarré och magbesvär. Slutsats: T. parthenium i kombination med tillskotten riboflavin, koenzym Q10, magnesium, 5- hydroxytrypofan och A. paniculata är säkra och effektiva att använda som förebyggande behandling vid migrän. Vidare bör större RCT-studier göras för att kunna fastställa dess effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)