Psykiatrin och kampen om tiden : Om tongivande processer bakom psykiatrins organisering, kopplat till den psykodynamiskt orienterade psykoterapin.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Sammanfattning:

I uppsatsen undersöks sex psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters uppfattningar om tongivande

processer bakom psykiatrins utformning. Psykoterapeuterna är verksamma inom psykiatrin i

Stockholm. Studien vill belysa om, och i så fall hur, processerna påverkar den psykodynamiska

psykoterapins plats i psykiatrin. Studien har en kvalitativ ansats, och bygger på semistrukturerade

intervjuer. Utgångspunkter är beskrivningar av psykiatrins historia samt av psykiatrins utformning

idag. Utgångspunkt är också forskning kring hur organisationsförändringar upplevs av personal inom

psykiatrin. Nyinstitutionell organisationsteori appliceras för analys.

Resultatet pekar på ett antal processer vilka en majoritet av informanterna gemensamt

beskriver som starka. En tongivande process är införandet av organisatoriska strukturer från

ledningssystemet New Public Management (NPM), en annan är privatiseringen av psykiatrin.

Som ledord för psykiatrins reformer beskrivs ökad valfrihet för patienten. De intervjuade upplever att

psykiatrin på många sätt är toppstyrd. Den har ett stort fokus på evidensstark forskning, men också på

effektivitet, tidsbesparing och ekonomi. Ersättningssystemet beskrivs som en mycket styrande process.

Flera av informanterna ser som bakomliggande processer ett ökat användande av

psykiatrisk vård, att människor efterfrågar snabb hjälp och även diagnoser. De beskriver att psykiatrin

nu är ett medicinskt fält, och alla informanter diskuterar huruvida läkemedelsindustrin är involverad i

de olika processerna. Utöver detta framhålls dels Socialstyrelsens riktlinjer, där evidensbaserad

psykoterapi samt läkemedelsanvändning är primära rekommendationer, samt enskilda tongivande

personer, sk lobbyister. Alla processer beskrivs leda till att den psykodynamiska psykoterapins plats i

psykiatrin krympt, och att metoden är förhållandevis marginaliserad ibland psykiatrins erbjudanden.

Studien pekar på att förändringar av psykiatrins organisering åtminstone bör

övervägas, mot en ökad mångfald och en ökad långsiktighet i dess insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)