Barns upplevelser av sjukvårdsvistelse i samband med kortvarig sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Barn som patientgrupp förekommer inom alla sjukvårdsinrättningar men detsaknas forskning som lyfter barns upplevelser av att vistas på sjukhus, i synnerhet när detgäller akutsjukvård och vid kortvarig sjukdom. Tidigare forskning har fokuserat på personaloch föräldrars perspektiv. I januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och den talar förbarns rättigheter och att barns bästa ska beaktas. Detta blir även gällande inom hälso- ochsjukvård där barns viljor och åsikter ska inkluderas. Syfte: Syftet är att beskriva faktorer somkan ha inverkan på barns upplevelser av sjukvårdsvistelse i samband med kortvarig sjukdom.Metod: Metoden som tillämpats i denna studie är litteraturstudie som baseras på elvavetenskapliga artiklar, som söktes efter i databaser och genom sekundärsökning i relevantlitteratur. Nio av de utvalda artiklarna är kvalitativa och två är kvantitativa. Analysenresulterade i olika huvudteman med tillhörande underteman. Resultat: Resultatet delades in itre huvudteman: Fysiskt och psykiskt obehag, Omgivningens betydelse samt Människor ochrelationer. Faktorer med störst inverkan på barns upplevelser av sjukvård var smärta,föräldrars närvaro samt hur väl sjukvårdspersonal skapade förutsättningar för barnensdelaktighet i sin egen vård. Slutsats: Flertalet faktorer påverkar barns upplevelser vidsjukvårdsvistelser och är svåra att separera från varandra. Forskningsfältet har potential förvidare kartläggning och kompletteras genom denna studie med upplevelser från barn somvårdats på sjukhus en kortare tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)