’’Barn behöver hamna i konflikter…” : Förskollärares perspektiv på konflikt och konflikthantering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Konflikter finns naturligt i vår vardag och upplevs olika från person till person. Konflikter förekommer i förskolan, där barnen med hjälp av förskollärarna ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper i konflikthantering. Förskollärarnas perspektiv på konflikthantering har en betydande roll för hur barnen sedan ska kunna hantera konflikter i framtiden. Syfte Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och arbetet med detta. Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat urval genomfördes och sex yrkesverksamma förskollärare valdes ut att delta i studien. Under intervjuerna användes ljudinspelning och stödanteckningar. Under studiens gång har de etiska principerna beaktats och tagits hänsyn till. Resultat Studien visar att förskollärarna menar att det finns ett lärande i konflikter. Det framkommer dessutom att förskollärarnas olika syn på konflikter spelar en avgörande roll för hur de bemöter barnen i konfliktsituationer. Resultatet visar att förskollärarna för olika resonemang kring konflikthantering samt att de använder olika tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen. Studiens resultat visar att kommunikation, bemötande och gemensam grundsyn i arbetslaget är olika aspekter som bidrar till en konstruktiv konflikthantering. En av de slutsatser som kan dras från studien är att förskollärarnas arbete med konflikthantering kan ses som ett viktigt lärande för barnens framtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)