Att utveckla elevers interkulturella historiska kompetens i historieundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Kunskapsöversikten behandlar hur en interkulturell historisk kompetens kan utvecklas hos elever på gymnasieskolan genom historieundervisningen genom de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Med andra ord vad en sådan historieundervisning kan innehålla och hur den kan bedrivas, samt varför den behövs. Informationssökningar har genomförts i Libsearch och databaser kopplade till den, så som ERIC, Swepub, Education Research Complete och Directory of Open Access Journals samt MUEP. Källorna som hittats i sökningarna, och som är relevanta för denna uppsats, består av en licentiatuppsats, två översiktsartiklar, en studie och till sist ett examensarbete. Resultatdelens sammanställning av källorna visar dels på varför en interkulturell historisk kompetens behövs i dagens globaliserade värld där kulturmöten sker inom tex. handel, utbildning och migration. Men också vad en historieundervisning som syftar till att skapa en förståelse för den andre, och i sin tur underlättar för människor från olika kulturer att mötas, bör innehålla. Den visar att stora globala teman likt migration, handel och ekonomiskt utbyte eller teknisk utveckling genom historien förespråkas. Sist beskrivs hur denna historieundervisning kan bedrivas genom historiska undersökningar, eller att den historiska metaberättelsen dekonstrueras för att främja en interkulturell historisk kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)