Positionering av konfektionsbutiker via studier av konsumenters upplevelser av butikers konkurrensmedelsmix

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Anna Granbom; Emelie Andersson; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Vi anser att det ofta finns ett stort utbud av de vanliga, stora konfektionskedjorna i medelstora städer, och anser att det vore intressant att undersöka hur en annorlunda butik positionerar sig på marknaden i jämförelse med andra butiker. Efter diskussion kring bakgrunden till vår undersökning kom vi fram till att syftet med arbetet är att ge svar på vår problemformulering som lyder som följer:

Kan resultat från kvalitativa studier av konsumenters upplevelse av butikers konkurrensmedelsmix illustreras i positioneringsdiagram? Vi har valt att arbeta utifrån den kvalitativa metoden och genom fokusgrupper och ett profildiagram presentera den gjorda undersökningen. Den kvalitativa metoden används då undersökaren vill åstadkomma en djupare förståelse för fenomenet som studeras. Den teori som vi utgått ifrån visar på att positionering är en viktig aspekt att ta hänsyn till för företag. Genom att positionera sig i konsumenters minne kan företag vinna stora fördelar gentemot sina konkurrenter. Att använda profildiagram och fokusgrupper för att undersöka en konfektionsbutiks positionering i en medelstor stad anser vi vara bra. Resultaten från undersökningen är användbar. Att använda sexhörningen som den huvudsakliga utgångspunkten anser vi fungerade bra, då den täcker in många viktiga faktorer för företag att se efter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)