Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. I de globala mål som FN tagit fram för hållbar utveckling konstateras att ett holistiskt perspektiv på hållbarhet är nödvändigt. Detta innebär att de olika faktorerna av hållbarhet ska betraktas som jämlikt viktiga och att ett mål inte kan uppnås på bekostnad av ett annat. Denna syn har likheter med landskapsperspektivet, som är en holistisk syn på landskap där mänsklig aktivitet och naturliga processer betraktas som jämlikt viktiga i landskapet. Med inspiration från temat för arkitekttävlingen Europan 2017, Productive cities, söker vi konceptualisera hållbarhet utifrån ett landskapsperspektiv i en platsspecifik kontext. Fokusområdet i fråga är Trelleborgs gamla hamnområde, som nu ska omvandlas till en ny stadsdel i enlighet med Blandstadens ideal. Utifrån teori om transformation av postindustriella landskap söker vi principer för hur ett hållbart förhållningssätt till landskapet kan implementeras på Västra Piren, som utgör en del av den blivande stadsdelen Sjöstaden i Trelleborg. Flexibilitet, resiliens, regenerativ utveckling och representation av landskapselement och funktioner är centrala aspekter i hur vi ser på en hållbar utveckling i Trelleborg. Vi vill bidra med idéer om hur man möter de olika behoven i en modern multifunktionell stad, tillhandahåller dynamisk stadsutveckling och samtidigt främjar motståndskraft mot klimatfaktorer och de förändrade behoven hos en oförutsägbar framtid. Inspirerade av regenerativa system söker vi ta vara på de möjligheter som ges i landskapet att skapa kedjereaktioner och system som stöttar varandra, samt landskapets förmåga att bidra med kunskap och förståelse. Genom ett medvetet förhållningssätt gentemot representation av landskap undersöker vi hur vi med landskapets hjälp kan sprida kunskap om och öka förståelsen för landskapets processer, och på så generera en attitydförändring gentemot landskap som av många betraktas som nödvändig i fråga om hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)