C i uppförande?- rektorers och pedagogers inställning till förslaget att återinföra ordningsbetyg.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Daniel Persson; Zan Batinic; [2011]

Nyckelord: Ordningsbetyg; Rektorer; Pedagoger; Folkpartiet; I;

Sammanfattning: Av dagens pågående debatter i media matas vi in med information om att skolan halkar efter kunskapsmässigt,hot, trakasserier och allmän oordning eskalerar. Med detta i åtanke har det vuxit fram en grundidé, att vi självaville skapa oss en uppfattning om hur pedagoger och rektorer ställer sig i denna heta fråga. Med våra olikahållningar till den aktuella frågan gav det en extra krydda till vårt forskningsarbete.Vårt tillvägagångsätt med arbetet var att vi valde att utföra en kvalitativundersökning. Vi anser att metodenlämpar sig bäst till vårt arbete. Man får ett bättre samspel och intervjun blir mer levande mellan respondentenoch intervjuaren än t.ex. enkätundersökning. Med intervjuerna ville vi belysa hur pedagoger och rektorer ser förfördelar och nackdelar med ordningsbetyget. Våra slumpmässigt utvalda grupper av respondenter bestod somsagt av rektorer och pedagoger som var sju stycken i antalet och alla var verksamma i de centralt belägnaskolorna i Göteborg. Forskningsresultatet visar att både rektorer och pedagoger har en negativ inställningöverlag till ett införande. Båda yrkesgrupperna säger att det måste finnas andra vägar att gå, andra verktyg att tatill istället för ordningsbetyget. Rektorerna och pedagogerna indikerar på att mer vuxna ska involveras iskolverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)