Belöninssystem som styrmedel och konkurrensmedel. Samband mellan syfte och belöningstyper.

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning:

Problem Under det senaste decenniet har belöningssystemets betydelse för företaget kommit i fokus. Man har belyst vikten av belöningssystemet, inte minst som styrmedel utan även som konkurrensmedel. Som konkurrensmedel används belöningssystemet för att locka till sig och behålla kompetent personal. Dessa olika syften borde avspegla sig i belöningssystemets utformning genom att man tillämpar olika belöningar och belöningstyper. Problemfrågor Hur avspeglas syftena styrmedel och konkurrensmedel i belöningssystemets utformning? Vilka är de belöningstyper som används främst för att uppnå dessa syften? Syftet med denna uppsats är att: ?Få en djupare inblick i vilka belöningar som finns för att främja syftena styrmedel och konkurrensmedel. ?Kategorisera olika belöningstyper utefter dessa syften. ?Kartlägga och analysera de eventuella skillnaderna, med avseende på belöningstyp utifrån de olika syftena. Slutsats I de företag vi studerat använder man främst materiella belöningar som är kopplade till individen eller systemets prestationer för att uppfylla ett styrmedelssyfte. Belöningarna är främst av proaktiv karaktär, vilket innebär att man belönar om man nått ett visst mål. Belöningar som används i konkurrensmedelssyfte är till största del immateriella systembelöningar. Dessa avser i första hand att öka trivseln och företagskänslan. Belöningarna är till största del reaktiva, det vill säga kända i förväg av individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)