Hotet från ovan. Konstfilmsinstitutionens inverkan på den svenska science fiction-filmen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Den svenska produktionen av Science fiction-film är för många okänd. Uppsatsen undersöker vilka svenska filmer som kan klassas som science fiction och hur den svenska konstfilmsinstitutionen inverkat på produktionen. Med utgångspunkt i svenska science fiction-entusiasters sammanställningar, analyseras innehållet kvantitaivt i de långfilmer som gjorts och graderas i en tregradig skala efter hur starka science fiction-influenserna är. Resultatet visar på att det gjorts 29 filmer, att det är ovanligt med starka science fiction-influenser och att dessa generellt sett har fått ett negativt mottagande av pressen ju mer de använt sig av genrens element. Samtidigt visar resultaten på att det finns en stor mångfald i såväl upphovsmännens status, filmernas innehåll och vilka andra genrer filmerna innehåller, med ett tydligt undantag för action-genren. Uppsatsen lägger med sitt resultat grunden för vidare forskning och påvisar att konstfilmsinstitutionen haft en inverkan, men kan inte dra några generella slutsatser kring omfattningen av denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)