Kan trämaterialet DDW ersätta stål vid konstruktion av framtida gång- och cykel broar : Jämförelse utifrån LCC

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: I detta examensarbete behandlas en jämförelse mellan två olika material utifrån LCC för GC-broar. Dessa är stål och Delignified Densified Wood (DDW). Samhället är i behov av att utvecklas inom ett mer hållbart- och anpassad till klimatkraven. Detta innebär att det ställs krav på Trafikverket. Dessa krav innebär bland annat att byggnadsmaterial behöver utvecklas. Sverige har god tillgång till skog och träframtagning. Trafikverket bör nyttja mer av träets potential. Denna studie har därför gjorts för att bedöma DDW som är ett träbaserat material utifrån intervjuer och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys). LCC är ett tillvägagångsätt för att få en totalbild över en produkts samtliga kostnader under dess livslängd. Det vill säga att för en bro bedöms kostnaderna från projektering till rivning. Syftet med LCC-analys är att hitta den mest lönsamma investeringskostnad som uppfyller dagens samhällskrav. DDW är framtagen av Forskare vid Marylands Universitet. Forskningen har observerat att obehandlat trä går att få lika starkt som stål. Processen innebär att ligninet avlägsnas och träet placeras i tryck under värme på cirka 100 C°. Detta leder till att cellulosafibrerna pressas samman och blir hårdare. Det resulterar förenklat sagt att träet blir mycket hårdare, tåligare och starkare och går att forma och böja. Resultatet av examensarbetet tyder på att DDW inte är lämpligt just nu som konstruktionsmaterial i utomhusklimat och inte är ekonomiskt lönsamt. DDW är vetenskapligt intressant och bör forskas vidare. I dagsläget rekommenderas inte DDW som GC-bromaterial. Trafikverket bör bygga mer GC- broar av trä som passar väl som GC-bromaterial.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)