"Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Kim Dollevoet; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola. - Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet? - Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet? Metod Studien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. Intervjuerna är semistrukturerade och omfattar tre områden som innehåller frågor om elevernas definition av friluftsliv, elevernas  uppfattningar av undervisningen samt elevernas uppfattningar av bedömningen inom friluftsliv. Intervjuerna spelas in och transkriberas vartefter en analys kunde göras.  Resultat Eleverna definierar friluftsliv i liknelse med Friluftsgruppens definition, då vistelse utomhus och i naturen spelar en viktig roll. Eleverna har svårt att minnas vad de har gjort inom friluftsliv, men de uppger att de mestadels har haft undervisning i orientering samt skridskoåkning. Vidare har de ibland mött HLR, livräddning och simning, men inte i lika stor utsträckning. De flesta elever uppger att bedömningen inom orientering sker efter hur eleverna presterar på olika banor. Bedömningen inom skridskoåkningen är dock något oklar och finns i mindre utsträckning. Eleverna ger förslag på utveckling av bedömningen och de kräver en mer tydlig struktur samt fler genomgångar av matriser och kunskapskrav. Eleverna uppger att de på så sätt ska få en bättre känsla för vad som krävs av dem och att de får bättre koll på vad de behöver göra för att uppnå ett visst betyg. Slutsats Hur lärare jobbar med läroplanen har, utifrån elevernas uppfattningar, analyserats med hjälp av läroplanteorins arenor transformering och realisering. I denna analys har undervisnings innehåll kring kunskapskraven diskuterats att och konstaterats att aktiviteter kring att planera, genomföra och organisera friluftsliv saknas i undervisningen. Att bedömningen behöver utvecklas är något som denna studie indikerar, men hur och i vilken utsträckning detta ska ske är svårt att säga. Kunskapsfältet friluftsliv i relation till bedömning är outforskat och fler studier krävs, inte minst från lärarnas perspektiv för att klarare kunna dra slutsatser från denna studie och se utvecklingsmöjligheter med bedömning inom friluftsliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)