Relationen mellan lärare och elev – en intervjustudie om mellanstadielärares relationsarbete

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Malin Reyman; [2019-03-11]

Nyckelord: relationer; relationell pedagogik; medvetenhet; lärande;

Sammanfattning: Denna studie undersöker sju lärares uppfattningar om relationen mellan lärare och elev samt vilka effekter relationen kan få på undervisningen. Insamlandet av det empiriska underlaget har skett via sju semi-strukturerade intervjuer med sju verksamma lärare på mellanstadiet. En analys av data har skett utifrån didaktikens tre viktigaste frågor: Vad? Hur? Varför? Övriga analysverktyg som använts är den didaktiska triangeln samt begreppen emotionell intelligens och medvetenhet.Med utgångspunkt i forskningsfrågorna ”Hur arbetar lärare med relationer i skolan generellt samt i sin undervisning?” och ”Vilken medvetenhet finns bland lärare om relationens betydelse för undervisningen?” och utifrån syftet hur lärare arbetar med att skapa och främja goda relationer mellan lärare och elev i sin undervisning undersöks hur medvetet lärare arbetar med relationen till sina elever. Resultaten visar att lärar-elev relationer är av betydelse för elevers skolresultat och att lärare med stöd av goda relationer lättare kan anpassa undervisningen om de känner sina elever. I studien framkommer att respondenterna i studien till viss del kan ge exempel på explicita metoder men beskriver hur relationsarbetet till stor del sker implicit. Dessutom visar studien att det finns en medvetenhet hos lärare generellt men att nivån på denna skiljer sig åt och är beroende av att lärare själva söker kunskap i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)