Materialflödeseffektivisering mellan godsmottagning och montering : en kartläggning av aktiviteter mellan godsmottagning och montering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

Sammanfattning: Syfte – Syftet med studien är att undersöka förbättringsmöjligheter i materialflödet mellan godsmottagning och montering. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar: Vilka aktiviteter påverkar materialflödet mellan godsmottagning och montering? Hur påverkar aktiviteterna materialflödet mellan godsmottagning och montering? Hur kan materialflödet mellan godsmottagning och montering effektiviseras? Metod – En förstudie genomfördes för att definiera en problemformulering, vilket låg till grund för utformandet av studiens syfte och frågeställningar. En litteraturgenomgång och fallstudie har utförts parallellt med varandra. Datainsamlingen gjordes genom metoderna observation, dokumentstudie och intervjuer. Litteraturgenomgången genomfördes för att skapa det teoretiska ramverket. Syftet och frågeställningarna besvarades genom empirisk data och teorier. Resultat – Flera problem identifierades under studien som direkt påverkar materialflödet. I Icke värdeskapande aktiviteter, exempelvis hanterings- och lagerpunkter, påverkar ett materialflöde då det binds kapital och kräver resurser. En korrekt informationsdelning och ett nära samarbete mellan avdelningar anses vara en viktig faktor för materialflödets effektivitet. Genom att använda line back-principen kan aktiviteter som inte skapar värde för materialflödet förflytttas uppströms i försörjningskedjan för att möjliggöra en implementation av just in sequence. Implikationer – Då det redan existerar mycket teori inom problemområdet har ingen ny forskning etablerats. Däremot har studien belyst en ny synvinkel inom redan befintlig teori, där förhållandet mellan just in sequence och line back-principen belysts. Studien kan även användas som ett diskussionsunderlag för att kartlägga och effektivisera verksamheters materialflöde mellan godsmottagning och montering. Begränsningar – Studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas då den endast involverar ett fallföretag. Då fallföretagets materialflöde ständigt är i rörelse försvårades datainsamlingen. Detta kan ha påverkat studiens resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)