Skillnad i konjunktivala papiller hos kontaktlinsbärare vs. icke-kontaktlinsbärare

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

Sammanfattning: Introduktion: Vid förändringar i konjunktivas struktur vid infektioner, inflammationer och allergi kan det uppstå ojämnheter i det övre ögonlocket, dessa kallas papiller. En papill är ett område som innehåller eosinofiler och neutrofiler och beror på konjunktival hypertrofi. Papiller kan uppkomma av olika anledningar. Det kan till exempel bero på mekanisk påverkan på grund av linsbärande. För att bli av med eventuella papiller kan patienten ordineras linsvila. Syfte: Syftet med studien var att genom evertering undersöka den palpebrala konjunktivan och ta reda på om kontaktlinsbärare har mer konjunktivala papiller än icke-kontaktlinsbärare. Metod: I studien deltog 38 försökspersoner i åldrarna 19-26 år. Försökspersonerna delades in i två olika grupper, kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. För att räknas som kontaktlinsbärare skulle de bära kontaktlinser minst 1 dag per vecka. För att räknas som icke-kontaktlinsbärare skulle de bära kontaktlinser mindre än en dag per vecka. Samtliga patienters ögonlock everterades och fotograferades. Sedan graderades bilderna med hjälp av Efrons graderingsskala i 0,1-steg. Den palpebrala konjunktivan delades in i fem zoner för att lättare kunna beskriva var på ögonlocket eventuella papiller fanns. Resultat: Studien visade att förekomsten av konjunktivala papiller inte är större hos kontaktlinsbärare än hos icke-kontaktlinsbärare. Mängden papiller skiljde sig inte inom zonerna, dock skiljde det sig mellan zonerna. På det högra ögat var det mest papiller i zon 4, alltså nasalt. På det vänstra ögat var det mest papiller i zon 1, alltså där den palpebrala konjunktivan viks. Slutsats: Studien påvisar vikten av att göra en grundlig undersökning vid varje kontaktlinstillpassning. Om detta inte görs och papiller upptäcks vid återbesök, kan optikern omöjligt veta om papillerna beror på kontaktlinsen eller om de fanns där redan innan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)