Internetfiltreringens påverkan på internationell business-to-business En kvalitativ studie om samverkan mellan svenska och kinesiska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Internetfiltrering förekommer i varierande utsträckning i hela världen och en av de mest omfattande tillämpningarna sker i Kina. Internetfiltrering är användandet av teknologiska strategier för att begränsa tillgången och spridning av material på internet för internetanvändare. Flertalet av världens största hemsidor går inte att nå inom Kina och oönskat material filtreras bort i sökresultat. Detta påverkar markant tillgängligheten på internet för landets nätanvändare. Dock finns det inte särskilt mycket forskning om huruvida internetfiltrering påverkar effektiviteten mellan företag som verkar inom internationell handel. Företags tekniska användning påverkar hur samverkan med andra företag kan ske och graden av systemintegration påverkar vad relationen kan generera. Utifrån denna bakgrund initierades en undersökning med syftet att skapa förståelse för hur samverkan mellan företag kan påverkas i en miljö där internet filtreras i en större omfattning. Detta syfte ledde fram till följande frågeställning: “Hur påverkar kinesisk internetfiltrering B2B-samarbeten mellan svenska och kinesiska företag?” För att besvara frågeställningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med informanter från svenska företag som har någon sorts samverkan med företag i Kina. Resultatet påvisade att internetfiltrering kan påverka samverkan på ett flertal olika sätt. Dels kan arbete fördröjas genom att affärssystem och funktioner inte går att nå, dels kan kommunikation försvåras på grund av låg kvalitet i videosamtal och dylikt. Upplevelsen av låg hastighet på uppkoppling skulle kunna vara en effekt av internetfiltrering. Kinas tekniska infrastruktur utgör enligt resultatet ett hinder för ökad samverkan och integration i B2B-relationer. Kringgående verktyg för att undgå filtrering ses som nödvändigt för att kunna bedriva samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)