Ekonomistyrning? : En studie om formella styrmedel i mindre bemanningsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

BAKGRUND & PROBLEM

De allra flesta företag i vårt land är mindre företag, hit räknas företag med mindre än 49

anställda vilket motsvarar 99 % av Sveriges företag. Detta gör att de allra flesta företag

skiljer sig från de företag som ofta beskrivs i litteratur inom ekonomistyrningens område.

Detta genom att stora företag är överrepresenterade i studentlitteratur, vilket är det

första problemet som studien omfattar. Flera forskare anser även att det finns ett gap

mellan den teori som framställs i studentlitteratur och praktiken, vilket ses som det andra

problemet studien behandlar.

Denna studie fokuserar på att undersöka hur mindre bemanningsföretag i Östergötland

tillämpar formella styrmedel i sin ekonomistyrning. Här kan man fråga sig vilka formella

styrmedel som används och varför samt vilken roll styrmedlet har?

SYFTE

Syftet med studien har varit att ge en fördjupad förståelse för de formella styrmedel som

svenska mindre företag inom bemanningsbranschen använder sig av och dess betydelse.

AVGRÄNSNING

Studien omfattar endast formella styrmedel i mindre företag i Sverige inom

bemanningsbranschen. Datainsamlingen begränsas till ett urval.

METOD

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av besöksintervjuer hos fyra fallföretag.

Urvalsprocessen genomfördes med hjälp av urvalskriterier och ett företagsregister vilket

resulterade i en population av 8 företag inom bemanningsbranschen med 4-49 anställda

och med representation i Linköping. Av dessa åtta företag, valdes av fyra fallföretag att

ingå i studiens urval.

RESULTAT

Studiens resultat visar att samtliga fallföretag använder sig av budget och kalkyler, några

företag använder prognoser och även icke-finansiella nyckeltal. Ett fallföretag använder

ett balanserat styrkort.

Resultatet visar också hur företag väljer vilka styrmedel som ska ingå i företagets

ekonomistyrning, viktiga aspekter här är behov, förutsättningar, kunskap & uppfattningar

samt individuella preferenser. Vidare beskrivs den roll som det formella styrmedlet

uppfyller i organisationen, vilket resultatet visar skiljer sig mellan olika styrmedel och

beroende på i vilken organisation styrmedlet tillämpas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)