Hur påverkar digitaliseringen internationaliseringsprocessen för ett International New Venture?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Internationaliseringsprocessen är ett forskningsområde som har studerats under en lång tid. Men många modeller är äldre, tar inte tillräcklig hänsyn till digitaliseringen som fenomen och tar inte hänsyn till mindre bolag. Därför ställs frågan ​på vilket sätt påverkar digitaliseringen ett International New Ventures internationaliseringsprocess? För att kunna besvara på detta har en kvalitativ studie gjorts där totalt tre personer har intervjuats från tre olika företag. Utifrån dessa intervjuer har analyser gjorts som sedan har återkopplat till den teoretiska bakgrunden. Slutsatsen som dras är att digitaliseringen har förenklat internationaliseringsprocessen främst genom framsteg i hur kunskap kan insamlas och delas över stora avstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)