Intervjustudie av outsourcingbeslut : Utveckling av ett effektivt beslutsverktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Outsourcing är ett fenomen och ett strategiskt styrinstrument som har utvecklats till att benämnas som en global trend. Outsourcing utgör även ett ständigt förekommande område inom den moderna forskningen. Förklaringen till utvecklingen är dels på grund av den globaliserade och konkurrenskraftiga värld som idag föreligger för företagen, dels på grund av de fördelar som kans uppnås med styrinstrumentet. Syfte: Vårt syfte med studien är att utifrån ett brett perspektiv kartlägga och tolka vilka faktorer som figurerar i beslutsunderlaget när ett företag fattar ett outsourcingbeslut. Kartläggningen vill vi sedan utveckla och översätta till ett praktiskt gångbart beslutsverktyg som ämnar möjliggöra ett mer effektivt och medvetet beslutsfattande hos verkliga företag. Vårt syfte är således att bemöta den problematik vi har identifierat i den tidigare forskningen, och samtidigt bidra till att framtida företag kan bemöta sina outsourcingbeslut på ett mer framgångsrikt sätt. Teoretisk referensram: Vår teoretiska referensram utgörs av de tre stora teoretiska inriktningarna Core vs. Peripheral, Transaction Cost Economics och Resource Based View. Till detta integreras vad forskningen lyfter avseende fördelar, nackdelar och risker med outsourcing. Tillsammans framhäver dessa teorier en uppsättning faktorer som belyser vad företag beaktar vid ett outsourcingbeslut. Metod: Vi utför en intervjustudie på fem svenska företag belägna i södra Sverige. Företagen är Husqvarna AB, Lammhults Design Group AB, Lantmännen ek. för., Tetra Pak AB och VIDA AB. I vår studie appliceras ett kvalitativt angreppssätt för att analysera och tolka det insamlade materialet. Resultat: Studien har resulterat till ett egenutvecklat beslutsverktyg vilket är förankrat i både forskning och företags erfarenheter. I analysen framkommer att vissa teoretiska faktorer visade sig ha starkt empiriskt stöd hos de studerade företagen, medan andra faktorer lös med sin frånvaro. Företagen kunde även tillföra sex unika faktorer vilka inte framkom ur teorierna. Sammantaget resulterade beslutsverktyget till 26 olika faktorer, samt en bilaga för att tydliggöra vad samtliga dessa faktorer innebär för ett outsourcingbeslut. Vår förhoppning är att vårt beslutsverktyg kommer att tillämpas av företag i framtiden, och att vi kan bidra till en mer effektiv verksamhetsstyrning hos företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)