Prevention av undernäring hos personer med demens. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Då andelen äldre i samhället ökar förväntas även antalet som drabbas av demenssjukdomar att öka. Samtidigt förekommer undernäring i stor utsträckning hos personer med demens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete avseende prevention av undernäring hos personer med demens. Metod: Studien är en litteraturstudie där 11 artiklar inkluderats samt analyserats med en integrerad analysmetod. Resultat: Fem huvudteman framkom, vilka var sjuksköterskans bedömning, utbildning av sjuksköterskor, nutrition, måltidsassistans samt måltidsmiljö. Resultatet visade att matintag och nutritionsstatus kan förbättras samt att undernäring kan förebyggas genom riskbedömning med efterföljande omvårdnadsåtgärder. Slutsats: Undernäring hos dementa är ett komplext problem och det förebyggande arbetet bör innefatta åtgärder inom flera olika områden. Ämnet bör vara ett prioriterat forskningsområde för att förbättra sjuksköterskans omvårdnadsarbete gällande nutrition hos personer med demens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)