Pratas det om sex på Familjerådgivningen? : En kvantitativ enkätundersökning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Sammanfattning:

Den sexuella delen av en parrelation är en självklar och betydelsefull del som för många

innehåller blandade känslor av längtan, lust och frustration. Det övergripande syftet med

projektet var att undersöka om och i så fall hur den sexuella delen av parrelationen berörts av

klienter i samtalen på Familjerådgivningen. Under februari 2013 tillfrågades de klienter, som

hade inbokade besök, av sina familjerådgivare om de ville delta i projektet genom att

anonymt besvara en enkät. 165 enkäter delades ut och totalt besvarades den av 123 klienter,

65 kvinnor och 58 män. Resultatet visade att 67% av klienterna samtalat med

familjerådgivaren om den sexuella delen av relationen samt att initiativet att samtala om

ämnet var jämnt fördelat mellan klient och familjerådgivare. Trettiotre procent av klienterna

hade ej berört den sexuella delen av relationen i samtalen och alla utom 7 klienter ville inte ha

gjort det. En tredjedel av klienterna instämde helt/delvis i att den sexuella delen är en ”fredad

zon” som fungerar tillfredställande oberoende av problem i relationen. En slutsats av

undersökningen är att familjerådgivaren på ett respektfullt sätt väver in frågor om den

sexuella delen av relationen i början av kontakten för att sätta ribban för vad man kan samtala

om då eller senare. En annan slutsats är att familjerådgivaren delar med sig mer av sina

kunskaper, professionella erfarenheter av vanliga konflikter par kan få inom området till de

klienter som önskar det och fördjupar samtalet om den sexuella delen av relationen med de

som uttrycker behov av det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)