Kvinnors upplevda samband mellan sociala medier och deras psykiska hälsa : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Författare: Rebecca Jonsson; [2022]

Nyckelord: Psykisk hälsa; Sociala medier; Kvinnor; Hälsa;

Sammanfattning: Vi lever i en värld som bli allt mer digitaliserad och att vara uppkopplad och att använda sig av en mobil, dator eller surfplatta är nästan oundvikligt för att passa in i samhällets struktur. Det finns studier som visar på att frekvent användning av sociala medier kan ge besvär så som depressiva symtom, ångest och minskat självförtroende i form av bland annat kroppskomplex. Syftet med studien var att undersöka hur användandet av sociala medier påverkar kvinnor i åldrarna 25-30 psykiska hälsa. Metoden för studien gjordes enligt en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen skedde via kvalitativa intervjuer med sex stycken olika kvinnorespondenterna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval för att undersöka hur kvinnorna upplevde att sociala medier påverkar deras psykiska hälsa. Resultatet utifrån dessa sex intervjuer resulterade till två olika teman som var psykisk ohälsa och psykiskt välbefinnande. Resultatet i studien visade på att respondenterna i studien upplevde bland annat ensamhet, kroppskomplex och bekräftelsebehov. De upplevde att de fick en sämre psykisk hälsa kopplat till att de använde sig av sociala medier. Slutsatsen från studien är att användandet av sociala medier påverkar kvinnors psykiska hälsa. Kvinnorna använde sig av sociala meder av olika anledningar och men gemensamt kände samtliga respondenter att känslorna kopplat till användandet ansågs mestadels vara negativa. Samtliga kvinnor som deltog i studien upplevde att sociala medier påverkade deras hälsa på något vis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)