Fysikundervisning på högstadiet och gymnasiet. En studie av lärares syn på utbildningsmetoder ur ett fysikdidaktiskt forskningsperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

Sammanfattning: I flera rapporter som PISA-undersökningen (2012), Skolverket (2006; 2009; 2013) och Skolinspektionen (2010) genomfört har det framgått att svenska elevers intresse och resultat i ämnet fysik förändrats i negativ riktning. I ett individ-samhällsperspektiv är det viktigt att vända denna trend. I det här arbetet undersöks på vilket sätt den didaktiska forskningen i ämnet fysik påverkar undervisningen i svenska skolan. Metoden som använts för att få information är kvalitativa intervjuer med lärare från högstadie och gymnasium. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades för vidare analys. Resultaten pekar mot att den forskning som sker inom området fysikens didaktik har liten eller ingen direkt praktisk påverkan på den undervisning som genomförs i klassrummen. I detta arbete framkommer också att lärare provar nya undervisningsmetoder men att de relativt snabbt återgår till sin traditionella stil. Eftersom antal intervjuade lärare och det geografiska området var begränsat är det svårt att dra generella slutsatser. Undersökningen är ett stickprov i skolverksamheten men resultaten ligger i linje med vad tidigare undersökningar visat. Forskningen inom ämnet behöver undersöka orsakerna till varför detta sker och den behöver också hitta nya vägar att förmedla framsteg samt undersöka hur implementeringen av resultaten kan förenklas. En av de två viktigaste slutsatserna i detta arbete är att kommunerna behöver utveckla fortbildningen av lärare i fysik och ta sitt ansvar för den praxisutvecklande forskningen i skolan. Den andra är att skolinspektionen behöver göra en ny 2010 undersökning men denna gång statistiskt signifikant eftersom antalet skolor som ingick i den studien var begränsat. En ny undersökning skulle geografiskt belysa områden i behov av utveckling. Den skulle också skapa ett underlag förbeslutsfattare att rikta resurser och åtgärder i syfte att införa effektivare utbildningsmetoder i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)