Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. Uppsatsen analyserar den svenska lagen, lagens förenlighet med tobaksproduktdirektivet, bestämmelserna om fri rörlighet i FEUF-fördraget, Europaparlamentet och rådets rekommendation om rökfria miljöer samt WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för att besvara uppsatsens forskningsfrågor och därmed uppfylla syftet med utredningen. Enligt artikel 34 FEUF-fördraget är kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan förbjudna. För lagrummets tillämpning råder det en viss komplexitet, vilket gör det nödvändigt att analysera denne i ljuset av EU:s sekundärrätt och rättspraxis. Av EU-domstolens praxis på området kan det utläsas att nationella regleringar som begränsar en varas användning kan anses vara ett handelshinder enligt artikel 34 FEUF-fördraget. Det föreligger dock ett krav på att de nationella åtgärderna inte bör ha en begränsad räckvidd, ej vara kraftigt begränsade och får i tillägg inte påverka en konsuments vilja. För att en nationell bestämmelse som ifrågavarande lag ska kunna undantas ett förbudet som framhålls av artikel 34 FEUF-fördraget krävs en motivering av tvingande allmänintresse. Det föreligger således en harmonisering utöver vad tobaksproduktdirektivet kräver. Framställningen visar att det svenska rökförbudet enligt artikel 34 FEUF-fördraget inte är förenlig med EU-rätten. Lagens förenlighet med tobaksproduktdirektivet, målbilden av ett rökfritt Sverige med beaktning av rådets rekommendationen och WHO:s konventionen visar emellertid att den svenska lagen kan undantas enligt artikel 36 FEUF-fördraget under förutsättning att vissa genomförandeåtgärder är uppfyllda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)