Självkänsla och självbild med SET-metoden : En kvalitativ studie om fem pedagogers upplevelser av SET-metoden vad gäller elevernas självkänsla och självbild

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: SET-metodens (Social och Emotionell Träning) syfte är att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Teman är självkännedom, att hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. Metodens grundare hävdar att metoden ger positiva resultat på psykiskt välmående, mindre användande av droger och alkohol och mindre mobbning och utåtagerande problematik.   Syfte med denna studie är att belysa lågstadiepedagogers (lärare och fritispedagoger) upplevelser av SET-metoden och deras arbete med metoden. Studien syftar vidare till att belysa pedagogernas upplevelse om vad metoden har gett för resultat hos elevernas vad gäller självkänsla och självbild. Teoretiska utgångspunkter har varit Meads (1976) spegelteori och Johnssons (1997, 2003) modell för inre och yttre självkänsla. Metoden har varit semistrukturerade intervjuer. Lärarna hade en positiv uppfattning av SET-metoden och ansåg att eleverna utvecklades, fick ett SET-tänk och lärde sig bemötande. De var inte säkra på att SET-metoden gav resultat men trodde att den skulle göra det i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)