Skiftbytesrapportering. En empirisk studie om sjuksköterskors metoder och upplevelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Skiftbytesrapportering är en viktig del i sjuksköterskans dagliga arbete. Det existerar ett antal metoder för rapportering och gemensamt för dessa är att de syftar till att överföra patientinformation mellan olika arbetsskift. Den information som kommuniceras genom skiftbytesrapporten ska ligga till grund för planering av den fortsatta omvårdnaden av patienten och är av stor betydelse för patientsäkerheten. Föreliggande studie syftar till att beskriva de olika rapporteringsmetoder som används på vårdavdelningarna vid Universitetssjukhuset MAS (UMAS) i Malmö, samt vilka olika för- och nackdelar som sjuksköterskorna upplever med olika metoder. Studien genomfördes i två steg. Det första steget innebar en kartläggning av de olika rapporteringsmetoder som används vid UMAS och resultatet av denna visar att muntlig rapportering samt olika blandformer av muntlig rapportering och läsrapport är de metoder som förekommer. Det andra steget i studien var en enkätundersökning som syftade till att undersöka sjuksköterskornas upplevelser av olika rapporteringsmetoder. Resultatet visar att den muntliga rapporteringsmetoden ger utrymme för något som inte kan förmedlas i skriftlig form – det lilla extra – samtidigt som annan information går förlorad. De sjuksköterskor som använder olika blandformer av muntlig rapportering och läsrapport upplever att metoden är tidskrävande men att den har en värdefull bredd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)