Verksamhetsstyrning : Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin verksamhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Sammanfattning

Titel: Verksamhetsstyrning

- Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer praktiskt

sin verksamhet?

Problemformulering: Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin

verksamhet?

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur banker respektive

revisions/redovisningsbyråer praktiskt styr sin verksamhet och

vilka styrhjälpmedel de använder sig av. För att utveckla detta

kommer vi att studera om det finns likheter och skillnader mellan

de olika branscherna samt studera hur verksamhetsstyrningen

eventuellt anpassas till följd av omvärldsförändringar.

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av sex

intervjuer. I studien har vi sett på tillvaron utifrån den intervjuades

perspektiv och den kunskapssyn vi använt oss av är den

hermeneutiska. Vår studie bygger på ett deduktivt angreppssätt då

vi fördjupat oss i redan befintliga teorier. Vi har ändå varit aningen

induktiva då vi kompletterat med ytterligare teorier.

Teori: Inom ämnet vi valt att studera finns det mycket litteratur.

Framförallt teorier gällande budget och balanserat styrkort har

använts då dessa teorier är centrala inom området. Vi har använt

oss av både svenska och engelska författare. De mest kända inom

området är Kaplan och Norton vilka även är upphovsmännen

bakom av det balanserade styrkortet.

Slutsats: De företag vi studerat använder sig av olika tekniker för att styra

sin verksamhet, det finns inte bara en väg att gå. Det existerar

likheter och skillnader mellan dels de enskilda företagen och även

mellan branscherna i sig. Företagen har även behov av att kunna

anpassa sig till omvärldsförändringar då dessa påverkar deras sätt

att styra verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)