Betala för att slippa äga- en samhällsvetenskaplig undersökning om fenomenet ”utlåning av kläder”- ur ett konsumentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problem och Syfte: Vi lever idag i ett masskonsumtionssamhälle som påverkar miljön och naturen på ett negativt sätt. Det vetenskapliga problem som denna uppsats kommer att behandla är varför konsumenter väljer att konsumera mode genom alternativa konsumtionsformer. Vårt syfte med denna uppsats är att genom en fallstudie på Klädoteket undersöka konsumenters vilja till hållbar konsumtion. Frågeställningar: Hur skapas en vilja till hållbar konsumtion och varför vill konsumenter låna klädesplagg på Klädoteket? Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ fallstudie med intervjuer som forskningsverktyg. Tio stycken intervjuer har genomförts med sju medlemmar och tre ickemedlemmar i syfte att få konsumentens perspektiv på fenomenet ”utlåning av kläder”. Avgränsningar: Uppsatsen avser att enbart belysa alternativ konsumtion av kläder och därmed inte övrig konsumtion. Vi kommer utgå från ett hållbarhetsperspektiv där miljöaspekten kommer att ligga i fokus. Vidare väljer vi att utgå ifrån ett konsumentperspektiv då konsumenterna har ett stort inflytande på modekonsumtionen och dess påverkan på miljön genom att konsumera mindre massproducerat. Eftersom vi har valt att enbart intervjua medlemmar och de som är intresserade av konceptet men som ännu inte är medlemmar på Klädoteket kommer vi inte att belysa andra klädbibliotek runt om i Sverige. Slutsats: När det gäller vilja till hållbar konsumtion grundas detta i det habitus som formats under konsumentens uppväxt. Detta habitus präglas av en alternativ konsumtion som banar väg för ett konsumtionsbeteende som främjar miljön senare i konsumenternas liv. Det finns en medvetenhet bland våra informanter kring massproduktionen och dess påverkan på miljön och vetskapen kring detta leder till valet av alternativa konsumtionsformer. Det främsta motivet till varför våra informanter väljer att låna kläder är viljan att inte delta i den köphets som de uttryckt genomsyrar konsumtionssamhället idag. Ett annat motiv är att utlåning av kläder, utifrån ett miljöperspektiv, inte ger våra informanter ett dåligt samvete då dessa inte bidrar till nyproduktion. Ett tredje motiv är att informanterna menar att det är onödigt att spendera pengar på nyproducerade kläder när de kan låna på Klädoteket eller av kompisar samt att köpa på second hand och loppmarknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)