Upplevelser och påverkan av fysisk aktivitet hos vuxna med depression : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Depression är en form av psykisk ohälsa som ökar i samhället. Olika former av behandling används där fysisk aktivitet är en av dem. Genom denna studie vill vi öka kunskapen kring upplevelser och påverkan av fysisk aktivitet hos vuxna med depression. Uppsatsen är gjord som en litteraturstudie där kvantitativa och kvalitativa studier använts. I resultatet framkom fyra teman där det första påvisar att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på personer med depression. Två andra teman visar att den tidigare upplevelsen av fysisk aktivitet och den upplevda känslan av fysisk aktivitet påverkar varandra samt personers förhållande till fysisk aktivitet idag. Fysisk aktivitet gav en ökad upplevelse av hälsa. Den tidigare upplevelsen och personens upplevelse nu, av stöd från sin omgivning och personal påverkade även följsamheten. Där följsamhet innebär en persons förmåga och vilja att följa en ordination eller rekommendation.Utifrån detta anser vi att ett individanpassat stöd från sjuksköterskan krävs för att skapa ökad möjlighet till välbefinnande och hälsa hos personer med depressioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)