Hanteringen av lärares upplevda teknikstress i den digitala arbetsmiljön : En kvalitativ studie om hur lärare hanterar teknikstress i den digitala arbetsmiljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Digitaliseringen möjliggör för ny digital teknik, vilket har en central roll i dagens verksamheter. Den digitala tekniken inom skolans värld möjliggör för både ökat lärande samt nya typer av undervisning. Lärare arbetar idag i en digital arbetsmiljö där skolan har behövt anpassa sig efter den digitala tekniken. Den digitala arbetsmiljön innebär nya arbetssätt, ökade kommunikationsmöjligheter samt en förändrad infrastruktur. Införandet av ny digital teknik inom skolans värld innebär utmaningar för lärare. Förutsättningarna för arbetet förändras och forskning visar att det är svårt för lärare att följa med i utvecklingen. När individer inte kan anpassa sig till ny digital teknik och förändringarna vilka tekniken medför, upplevs teknikstress. Teknikstress upplevs i form av överbelastning, invasion, otrygghet och osäkerhet. Teknikstress blir allt vanligare och det finns idag begränsade insikter i vad som lindrar lärares teknikstress. Studien syftar att undersöka hur verksamheter förebygger upplevd teknikstress i den digitala arbetsmiljön som kan uppstå vid den digitala transformationen.  Med hjälp av en systematisk litteratursökning har en djupare förståelse erhållits för ämnet, därefter följde en tematisk analys vilket gjorde att vi kunde identifiera, analysera samt upptäcka återkommande mönster av hur teknikstress hanteras i lärares digitala arbetsmiljö. Följaktligen identifierades även hur lärare upplever teknikstress för att beskriva vilka upplevelser hanteringsstrategierna baseras på. De teman som identifierades är: sätta gränser, kollegialt stöd, verksamhetsstöd, digital kompetensutveckling och individuell hantering. Dessa fem teman skapar en förståelse över hur teknikstress kan hanteras i lärares digitala arbetsmiljö. Studien pekar på att lärares upplevelser gällande teknikstress skiljer sig från varandra därmed är behovet av hanteringsstrategier också olika. Studien pekar på att det inte finns någon enskild lösning för att förebygga och hantera teknikstress utan att både individ och verksamhet behöver engagera sig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)