Om fordrans uppkomst vid offentligt ackord

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Niklas Sinander; [2013-02-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar fordrans uppkomst vid offentligt ackord inom ramen för en företagsrekonstruktion. Tidpunkten för en fordrans uppkomst utgör skiljelinjen mellan de fordringar som ingår i ett offentligt ackord och övriga fordringar. I uppsatsen undersöks hur fordrans uppkomst vid offentligt ackord kan bestämmas, hur fordrans uppkomst vid offentligt ackord bestäms och hur fordrans uppkomst vid offentligt ackord ska bestämmas. Författaren presenterar fyra olika principer om hur fordrans uppkomst kan bestämmas. Principerna grundar sig på resonemang som återfinns i rättspraxis och doktrin och som behandlar fordrans uppkomst. Enligt principen om fordrans väsentliga grund uppkommer en fordran när den väsentliga grunden föreligger. Ändamålsprincipen ger uttryck för att den i ett enskilt fall aktuella lagbestämmelsens syften är styrande för fordrans uppkomst. Enligt principen om en aktiv fordran uppkommer en fordran först när den kan göras gällande i en domstol. Förespråkare av principen om varaktiga avtal anser att fordrans uppkomst i varaktiga avtal är hänförligt till när en prestation fullgörs. Uppsatsen visar att fordrans uppkomst bestäms på ett ändamålsenligt sätt, vilket innebär att ändamålsprincipen tillämpas. Ändamålsprincipen visar sig vara generellt tillämplig. Författaren tillämpar de tidigare presenterade principerna på nio olika fall. Det framgår av denna undersökning att ändamålsprincipen i vissa situationer är lämplig, medan andra principer visar sig vara mer fördelaktiga i andra situationer. I stället för att använda en generell princip för att bestämma fordrans uppkomst, ska val av metod vara situationsbaserat. Undersökningen visar att ett ännu mer nyanserat synsätt för att bestämma fordrans uppkomst behövs eftersom ändamålsprincipen inte är tillräcklig. Enkla fall kräver en enkel metod, medan det för svårare fall behövs en mer avancerad metod för att bestämma fordrans uppkomst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)