Skolsköterskors upplevelse av kommunikation med barn och vårdnadshavare om barnets övervikt eller fetma

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Barnfetma rapporteras vara ett av de största världsomfattande folkhälsoproblem som finns i nutid. Skolsköterskan med uppdrag att arbeta hälsofrämjande träffar samtliga elever på en skola med ansvar att sätta in åtgärder till barn med ohälsosam vikt. Tidigare studier påvisar att skolsköterskor anser övervikt och fetma hos barn vara komplext och svårt att arbeta med. Syfte: Syftet med studien var att belysa skolsköterskors upplevelse av kommunikation med barn och vårdnadshavare om barnets övervikt eller fetma. Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes, elva skolsköterskor deltog. Materialet analyserade med tematisk innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisas i fyra kategorier med tillhörande underkategorier. De fyra kategorierna är: Strategier, Varierande reaktioner, Förhållningssätt och Flertalet utmaningar. Av resultatet framkom att skolsköterskorna sällan kommunicerade enskilt med barnen gällande deras övervikt eller fetma, istället påpekades vårdnadshavarnas betydelsefulla roll. Variationer förelåg i hur skolsköterskorna upplevde att barnen och/eller vårdnadshavarna reagerade i samtalen. Emellertid påpekade skolsköterskorna att ämnet avseende övervikt och fetma hos barn var komplext där skolsköterskorna vidtog försiktighet i samtalen. Slutsats: Studiens resultat lyfter fram skolsköterskornas upplevelser av kommunikation med barn och vårdnadshavare om barnets övervikt eller fetma. I resultatet skildras strategier i hur samtalen strukturerades men också förhållningssätt som upplevdes mer eller mindre gynnsamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)