Administrering av tranexamsyra vid trauma i ambulanssjukvården : en litteraturöversikt om hur patienters hälsa påverkas

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Att bli utsatt för trauma kan medföra hot för liv och hälsa. Dödsfall vid trauma kan varaorsakat av flertalet skador som exempelvis skalltrauma men de flesta dödsorsakernauppkommer till följd av massiv blödning. Ambulanssjukvården är en viktig del av vården föralla traumapatienter. Tidig prioritering, ingripande och transport kan vara den enda chansenför patienten att överleva. En patient som blivit utsatt för ett trauma har ett stort behov avomvårdnad och att omgående få optimala medicinska åtgärder. Tranexamsyra ären antihemorragisk substans för behandling vid massiv blödning och är relativt nyinsatt i demedicinska behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården i Sverige. Däremot finns detregionala skillnader i hur och när det ska ges. När riktlinjerna skiljer sig åt är det svårt att vetavad som är bästa för patienten och vad som gynnar patientens omvårdnad och hälsa. Syftet med studien var att belysa hur patientens hälsa påverkas genom att på skadeplatsadministrera tranexamsyra vid trauma. Som metod har litteraturöversikt genomförts med 15 studier publicerade mellan åren 2012–2020. I resultatet framkom fem kategorier: Tranexamsyras effekt på mortalitet, risken förbiverkningar för patienten vid administrering av tranexamsyra, påverkan på patientenskoagulation och behandling vid administrering av tranexamsyra, påverkan på patientenberoende på tid till behandling med tranexamsyra och administrering av tranexamsyra irelation till vårdtid och funktionalitet. Slutsats var att tranexamsyra kan minska mortaliteten hos patienter som drabbats avtrauma om det ges i tidigt skede. Minskad blödning och mortalitet sågs även för patienter medtraumatisk hjärnskada. Behandling med tranexamsyra vid trauma minskade behandling medblodprodukter och sågs minska blödning för patienter. Generellt visade flera studier attbiverkningarna var få för tranexamsyra och övergripande slutsats är att tranexamsyra gynnarpatientens hälsa och omvårdnad om det ges prehospitalt av ambulanssjuksköterskan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)