När tid är pengar : En marknadsundersökning om hur data-, IT- och telekommunikationsföretag ser på ekonomiska tjänster

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Datum

3 juni, 2010

Kurs

Magisteruppsats i företagsekonomi, FÖA 400, 15HP

Författare

Carl Friberg & Erik Norell

Handledare

Finn Wiedersheim-Paul

Nyckelord

Revisorsplikten, SIVA, Marketing Mix, tjänsteerbjudande, ekonomiska tjänster, administrativa tjänster.

Titel

När tid är pengar - En marknadsundersökning om hur data-, IT- och telekommunikationsföretag ser på ekonomiska tjänster

Syfte

Syftet med denna studie är att förse Per Silvin KB med information som kan ligga till grund när företaget expanderar sitt tjänsteerbjudande.

Frågeställning

Vad bör Per Silvin KB ha i åtanke när man formar sitt tjänsteerbjudande för att bäst tillgodose målgruppens behov?

Vilka administrativa tjänster efterfrågas av Per Silvin KBs tilltänkta målgrupp?

Metod

Undersökningen är av kvalitativ karaktär. Data samlades in via personliga intervjuer och mejlintervjuer. Urvalet baserades på Per Silvin KBs tilltänka målgrupp.

Slutsats

Studien visar att främst bokförings- och skattehjälp efterfrågas av målgruppen. Per Silvin KB kan konkurrera med revisorerna genom att på ett engagerat sätt erbjuda hög kompetens till ett lägre pris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)