De sju förbättringsverktygen : En fallstudie av verktygens tillämpning i problemlösningsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Sammanfattning:

Utifrån studien framgår att företag använder sig av flera av de sju förbättringsverktygen och då främst checklista, paretodiagram, histogram och trenddiagram vilka används för att åskådliggöra information om företagens kvalitetsarbete. de faser av problemlösningsprocessen som verktygen har störst betydelse är vid datainsamling och identifiering av problem samt vid uppföljning då dessa faser är sammanlänkade i det ständiga förbättringsarbetet. Verktygen används främst som kommunikationsmedel för att åskådliggöra information för samtliga anställda och används även av de kvalitetsansvariga som beslutsunderlag i de olika faserna av problemlösningsprocesen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)