Den skatterättsliga behandlingen av donationer till forskning och utveckling

Detta är en Magister-uppsats från Affärsrätt; Filosofiska fakulteten

Författare: Mikael Karlsson; [2010]

Nyckelord: Donationer;

Sammanfattning: FoU är av stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling och forskningssatsningar är bland det viktigaste som kan göras för att bibehålla en hållbar tillväxt. Det är dock så att sta-tens möjligheter till nya satsningar på forskning minskar i takt med att kostnaderna för att driva samhället ökar. Detta märks inom bland annat universitetsvärlden som blir mer och mer beroende av externa donationer för att bedriva sin forskningsverksamhet. Behovet av externa donationer kommer med stor sannolikhet att öka i framtiden och det är därför av vikt att det finns incitament för bland annat aktiebolag att donera till FoU. Frågeställningen i denna magisteruppsats är just hur donationer behandlas skatterättsligt och om det finns nog med skatterättsliga incitament för aktiebolag att donera till FoU.I uppsatsen redogörs för de skatterättsliga regleringar, rörande donationer till FoU, som berör avdragsrätt och uttags- och utdelningsbeskattning. Gällande avdragsrätten beskrivs de regler som författaren har funnit vara av betydelse, främst 16 kap. 1 och 9 §§ och 9 kap. 2 § IL. I 16 kap. 9 § IL stadgas huvudregeln gällande avdragsrätt för utgifter för FoU. Den slutsats som dras i uppsatsen är att regeln till sin lydelse och sitt syfte inte kan anses minska incitamenten att donera till FoU, men att dess tillämpning i praxis inte har varit lika genrerös. En förändring av tillämpningen föreslås. I 16 kap. 1§ IL stadgas huvudregeln gällande avdrag för utgifter. Det är dock så att dagens tillämpning av avdragsförbudet för gåvor i 9 kap. 2 § IL medför att 16 kap. 1 § IL inte efterlevs. Därför föreslås att en ändring av 9 kap. 2 § IL. Slutligen konsta-teras att dagens avdragsregler medför att vissa forskningsområden kan komma att missgyn-nas, därför föreslås att en avdragsrätt för donationer till universitet och högskolor införs.Gällande uttags- och utdelningsbeskattning konstateras att det med dagens skatterättsliga re-glering är så gott som omöjligt för ett aktiebolag att företa en inte affärsmässig förmögenhets-överlåtelse, en donation, till en stiftelse eller ett universitet utan att aktieägarna utdelningsbe-skattas. Det beror på att Regeringsrätten i RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2007 not. 161 har fastslagit att huvudregeln vid just sådana förmögenhetsöverlåtelser är att uttags- och utdelningsbeskattning ska ske och att undantag från huvudregeln endast kan ske om donationen kan ses som en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. En donation till en stiftelse eller ett universitet kan aldrig ses som en sådan underprisöverlåtelse och således sker alltid beskattning. Därför föreslås en ändring av utdelningsbegreppet inom skatterätten så att utdelning endast sker då aktieägaren, eller dennes närstående, direkt eller indirekt fått del av donationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)