Sjuksköterskors omvårdnad – vad har betydelse för patientens säkerhet vid läkemedelshantering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdskador orsakar lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom hospatienten. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är definitionen av patientsäkerhetföljande: skydd mot vårdskada. Inom sjuksköterskeutbildningen läggs stor vikt vid attförbereda blivande hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna arbeta på ett sätt som gynnarpatientsäkerheten. Trots att patientsäkerheten ofta diskuteras på ett teoretiskt sätt kan det ipraktiken förekomma misstag och ibland uppenbara fel som kan leda till avvikelser, ellerläkemedelshanteringsfel som är ett hot mot patientsäkerheten.Syfte: Att beskriva sjuksköterskors omvårdnad angående vad som har betydelse förpatientens säkerhet vid läkemedelshantering i ett vårdsammanhang.Metod: En allmän litteraturstudie byggd på 14 vetenskapliga artiklar som granskats enligt enmall.Resultat: I resultatet framkom åtta olika teman som beskriver sjuksköterskors omvårdnad isamband med läkemedelshantering. I resultatet beskrivs sjuksköterskans kunskap ommedicineringen, teamarbete, kommunikation, vårdrelationen mellan sjuksköterskan ochpatienten och patientens kunskap om läkemedelsbehandlingen. Senare beskrivs avbrott ellerdistraktioner med andra ord. De hänger ihop med miljö och rutiner.Slutsats: Läkemedelshanteringsfel går att undvika i de flesta fall. Det krävs dock störreuppmärksamhet och medvetenhet från sjuksköterskan. Distraktioner är den viktigaste orsakentill att sjuksköterskan gör fel vid läkemedelshantering. Enligt denna studie är det viktigast attöka sjuksköterskans och patientens kunskap och medvetenhet inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)