Effekt av prenatal supplementering med DHA från algolja på barnets uppmärksamhet och mentala utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Effekt av prenatal supplementering med DHA från algolja på barnets uppmärksamhet och mentala utveckling Författare: Mia Andersson & Lovisa Isaksson Handledare: Andrea Mikkelsen Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2017-05-23 Bakgrund: Under fostertiden sker en kraftig utveckling av hjärnan och omega-3-fettsyran dokosahexaensyra (DHA) är en viktig faktor för dess tillväxt. Idag rekommenderas gravida kvinnor att inta 200 mg DHA dagligen från kosten. Flertalet studier har undersökt effekten av prenatal supplementering med DHA på barnets kognition. Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel var att granska det vetenskapliga underlaget gällande effekt av prenatal supplementering med DHA från alger på barnets uppmärksamhet och mentala utveckling jämfört med placebo. Sökväg: Totalt utfördes nio litteratursökningar i de tre databaserna PubMed, Scopus och Cochrane Library. Sökord som användes var exempelvis MeSH-termerna ”Fatty Acids, Omega-3”, ”Docosahexaenoic Acids”, ”Mental Processes” och ”Child Development”. Urvalskriterier: Studier inkluderades om de var randomiserade kontrollerade studier och humanstudier. Interventionen skulle bestå av algolja och ges till gravida kvinnor. Studier exkluderades om supplementering fortsatt efter barnets födsel, om de var skrivna på annat språk än engelska eller svenska samt om deras syfte var att undersöka effekten av DHA på neuropsykiatriska diagnoser. Datainsamling och analys: Efter litteratursökning återstod fyra artiklar vars kvalitet granskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för RCT-studier. För bedömning av evidensstyrkan analyserades effektmåtten separat enligt GRADE. Resultat: Studierna fann ingen effekt på mental utveckling. Det fanns små effekter på förbättrad uppmärksamhet vid spädbarnsålder men denna effekt kvarstod ej i förskoleålder. Kvaliteten för de inkluderade studierna var hög respektive medelhög. Slutsats: Det finns måttligt starkt vetenskapligt underlag för att prenatal supplementering med DHA från algolja kan förbättra barnets uppmärksamhet vid spädbarnsålder men inte vid förskoleålder, samt att det ej finns effekt på barnets mentala utveckling från födsel till förskoleålder (O). Nyckelord: Dokosahexaensyra, kognition, uppmärksamhet, mental utveckling, algolja

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)