Anknytningsmönster och alexitymi hos studenter.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning:

Det finns ett samband mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi, men det är oklart under vilka förhållanden det gäller. Studien syftade till att undersöka samband mellan anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter och studenter inom teknik- och naturvetenskap vid Umeå universitet. Vidare var syftet att undersöka om kön har betydelse för eventuella skillnader mellan studentgrupperna avseende förekomst av alexitymi. För att samla in data användes två självskattningsformulär, ASQ och TAS-20. I studien ingick 159 studenter, varav 65 kvinnor och 30 män från psykologprogrammet och 23 kvinnor och 41 män inom teknik- och naturvetenskap. Korrelationer bekräftade att det fanns ett samband mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi (delskalorna identifiera och beskriva känslor) inom respektive studentgrupp. Det fanns dock inget samband för delskalan externt orienterat tänkande. Resultaten visade också att studenter med ett tryggt anknytningsmönster har lättare att beskriva känslor, medan studenter med ett otryggt anknytningsmönster har svårare att både identifiera och beskriva känslor. En tvåvägs variansanalys visade att psykologstudenter var mindre alexityma än studenter inom teknik- och naturvetenskap. En tolkning är att psykologstuderande kan anses mer lämpliga att arbeta med människovårdande arbeten och denna lämplighet visar sig redan tidigt i utbildningen. Däremot visade resultaten inga signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga psykologstudenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)