Att fånga en sångelevs sanna tankar. En aktionsforskningsinspirerad studie om coaching i egen sångundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Denna kvalitativa studies syfte var att undersöka och dokumentera hur coaching som förhållningssätt ter sig inom ramen av studiens sångundervisning. Studien är inspirerad av aktionsforskning och genomfördes i en triangulering av metoderna videodokumentation, handledning och dagboksskrivande. Datainsamlandet skedde under tre veckors lång praktik på en folkhögskola med 18 sångelever. Resultatet lyfte fram coachingens betydelse som förhållningssätt för en sångpedagog att fånga sångelevers sanna tankar om deras mål med sångundervisningen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)