Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion : Motiven bakom att använda externa eller interna resurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

Abstrakt

 

Titel: Resurshantering i små aktiebolags redovisningsfunktion: Motiven bakom att använda externa eller interna resurser

 

Författare: Jannie Faming, Evelina Mårtensson och Emelie Sjöstrand

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng

 

Handledare: Anders Wrenne

 

Institution: Institutionen för Industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola

 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera de avgörande faktorerna som påverkar beslutet att outsourca redovisningstjänster, närmare bestämt den löpande bokföringen, sett ur företagsägarens perspektiv. Vi avser även att undersöka betydelsen av och motiven bakom dessa faktorer för att svara på om små företags löpande redovisning, ur företagsägarens perspektiv, lämpar sig för offshore outsourcing eller inte. Denna studie ämnar bidra med ökad förståelse av outsourcingbeslutet ur ett företagsägarperspektiv och lägger grund för vidare forskning kring beslutsstödsmodeller för outsourcing i samband med löpande bokföring.

 

Metod: För detta examensarbete har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod med ett hermeneutiskt perspektiv. Till vår studie har vi samlat in data genom att göra besöksintervjuer med fem olika företagsägare.

 

Slutsats: Vår slutsats är att offshore outsourcing av den löpande bokföringen inte är ett lämpligt alternativ för småföretag sett ur företagsägarens perspektiv och dennes inställning resurshantering och påverkansfaktorer. Företagsägare i småföretag värderar olika kombinationer av faktorerna fokus på kärnverksamhet, kontakt och kontroll framför kostnad, som är den starkaste påverkansfaktorn för offshore outsourcing. Företagsägarna sätter även stor vikt vid påverkansfaktorn kunskap och att den externa aktören ska inneha professionella kunskaper inom redovisningsområdet. Även om en extern aktör i ett låglöneland skulle kunna erbjuda rätt kompetens saknar en sådan aktör den lokala kunskapen om företagets närmiljö, vilken företagsägare i småföretag efterfrågar. Vår slutsats är således att offshore outsourcing av småföretags löpande bokföring inte är lämpligt eftersom detta tillvägagångssätt inte lever upp till företagsägarnas värderingar av de olika faktorerna. Även detta tillvägagångssätt skulle bidra till minskade kostnader väger det inte upp avsaknaden av de andra faktorerna. Detta eftersom företagsägare i småföretag värderar fokus på kärnverksamhet, kontakt, kontroll och kunskap framför sänkta kostnader.

Nyckelord: Outsourcing, Resursbaserad teori, Transaktionskostnadsteori, Småföretag, Löpande bokföring

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)