Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. Studien ämnade även utröna om kopplingar mellan social dominansorientering (SDO) och fördomsfullhet fanns. Denna studie utfördes i slutskedet av ett större forskningsprojekt, vars övergripande syfte har varit att evidenspröva metoder för antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser. Studiedesignen var experimentell design med randomisering och för- och eftermätning med experiment och kontrollgrupp. Deltagarna rekryterades genom två större organisationer och antalet deltagare som fullföljde studien var 59. Resultaten visade på icke-signifikant skillnad mellan likabehandlingsträning och föreläsningsgrupp i fördomsfullhet, perspektivtagande, psykologisk flexibilitet, medkänsla samt värdegrundsförankring. Både experiment och kontrollgrupp minskade i rapporterad fördomsfullhet. Relationen mellan SDO och fördomsfullhet visades vara signifikant. Denna studie bekräftar inte tidigare forskning, vilken visat lovande resultat av liknande likabehandlingsträningar. Däremot styrker resultatet att man kan minska fördomsfullhet med begränsade resurser genom både upplevelsebaserade workshops och utbildande insatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)