Arbetsterapeutiska interventioner och ökad social delaktighet hos äldre - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Ensamhet och social isolering är ett ökande folkhälsoproblem som många arbetsterapeuter möter i sin yrkesutövning. Det finns arbetsterapeutiska interventioner som stödjer social delaktighet för att motverka ensamhet och isolering bland äldre. En aktuell sammanställning av kunskapsläget som belyser vad den nyaste forskningen visar att arbetsterapeutiska interventioner kan bidra med för att öka social delaktighet för gruppen äldre utan inriktning mot specifika skador och sjukdomar saknas dock. Syfte: Att sammanställa kunskapsläget om hur arbetsterapeutiska interventioner kan öka social delaktighet och minska ensamhet och social isolering hos äldre (60+). Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats. Databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMed användes vid datainsamling. Tolv artiklar inkluderades och innehållet analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Tio olika arbetsterapeutiska interventioner i olika former och på olika platser identifierades. Majoriteten inkluderade gruppträffar, men även en individuell intervention identifierades. Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier som sammanfattar hur de arbetsterapeutiska interventionerna ökade social delaktighet hos äldre genom ökad tillhörighet, meningsfulla aktiviteter och främjande miljö. Slutsats: Resultatet visar att arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till att öka social delaktighet hos äldre. Arbetsterapeuter skulle kunna adressera ohälsosam ensamhet och social isolering i större utsträckning än idag genom arbete på olika samhällsnivåer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)