Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. Både chefers perspektiv samt medarbetares perspektiv har tagits i beaktning för att bidra till en helhetsbild. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades 17 respondenter. Följande fem teman är centrala i studien: ledarskap, tillgänglighet, kontroll, tillit och kommunikation. Vår studie pekar på att kommunikationen är en viktig aspekt för ett fungerande distansarbete. Vidare kräver distansarbetet att kommunikationen sker snabbare, oftare och tydligare. Dessutom pekar vår studie på att chefers upplevelse av kontroll på detaljnivå minskar vid distansarbete. Vi anser att tilliten mellan chef och medarbetare blir framträdande och medarbetaren förväntas ta en mer ansvarsfull roll med hög autonomi. Slutligen framgår det att chefers tillgänglighet ökar vid distansarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)