Fem sinnen är fler än fyra : En undersökning om hur olika diskurser påverkar lärares användande av estetiska lärprocesser i teoretiska kurser på gymnasiet

Detta är en Magister-uppsats från Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Sammanfattning:

Den här studien handlar om hur lärare på gymnasiet talar om hur de använder sig av

estetiska lärprocesser i sin undervisning och på vilket sätt det bidrar till att bredda

förståelsen av kunskapsstoffet hos eleven. Studien har genomförts på en gymnasieskola i

Stockholm med drygt nio hundra elever där undervisande lärare i gymnasiegemensamma

ämnen diskuterat och utbytt erfarenheter kring estetiska lärprocesser i sin undervisning.

Empirin utgörs av en semistrukturerad intervju med en fokusgrupp som tog karaktären av

ett samtal. Sammansättningen av fokusgruppen grundar sig på att informanterna bildar ett

arbetslag som består av olika ämneslärare. De representerar samtliga ämnesgemensamma

kurser på ett teoretiskt högskoleförberedande program och arbetar i ett av skolans

utbildningsprogram. Materialet har bearbetats genom diskursteori och

socialkonstruktionistisk teori. Det transkriberade samtalet och lärarnas beskrivningar av

hur de arbetar med estetiska lärprocesser i undervisningen inom olika teoretiska ämnen har

analyserats genom diskursanalytiska verktyg.

I studien framgår att estetiska lärprocesser används inom samtliga teoretiska kurser på den

gymnasieskola där undersökningen gjorts. Dessa används i undervisningen för att bidra till

att öka förståelsen och motivationen hos eleverna. Till exempel används det som

pedagogiskt verktyg för att förklara komplexa sammanhang och fakta.

Utifrån undersökningen går att se att läroplanens intensioner om det reformerade

kunskapsbegreppet genom de fyra f:en uppfylls genom att estetiska lärprocesser används

som ett sätt för eleven att få möjlighet att visa sina kunskaper på en förtrogenhetsnivå. En

annan effekt av estetisk lärprocess som framkommit är att samverkan kan ske genom att

andra elever och lärare kan ta del av materialet i till exempel en film och på så sätt sprids

kunskapen genom att eleverna interagerar och lär av varandra. Att kalla lärprocessen

”estetisk” har lett till tolkningsproblem och associationer till estetik, bilder och bildkonst.

Den vetenskapliga aspekten i en estetisk lärprocess och tydliga likhet med

naturvetenskapliga lärprocesser har lyfts och påvisats. Genom studiens genomförande har

begreppet medvetandegjorts för informanterna där det visat sig att många arbetar med

estetisk lärprocess som en naturlig del i undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)