Osynlig och oförutsägbar trötthet  - En litteraturstudie om hur fatigue beskrivs av personer med Multipel Skleros

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Emma Reinert; Jessica Nolberger; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel Skleros [MS] är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste symtomen många patienter med MS lider av är kronisk trötthet, fatigue. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med multipel skleros beskriver fatigue och hur fatigue påverkar det dagliga livet. Metod: Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit & Becks (2012) niostegsmodell. Resultatet baseras på tio artiklar, sex kvalitativa och fyra kvantitativa. Resultat: Genom att identifiera skillnader och likheter i den extraherade datan från artiklarna utformades temat: Oförutsägbar och osynlig trötthet som alltid finns där. Tre subt-teman formulerades: En främmande kropp och en känsla av konstant trötthet, Omöjligt att veta när krafterna tar slut och Trötthet som inte syns. Slutsats: Fatigue är ett symtom som majoriteten av personer med MS lider av. Det beskrivs som ett oförutsägbart symtom vilket många personer med MS har svårt att beskriva. Vardagen behövde ständigt anpassas utefter personens fatigue vilket påverkade det vardagliga livet. Det råder en oförståelse kring symtomet från både anhöriga och inom vården vilket var plågsamt för många personer med MS att inte bli betrodd på utan jämfördes istället som en generell lathet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)