Läraryrkets status och arbetsvillkor - en sociologisk studie av lärares uppfattningar av sitt yrke utifrån två sociala kontexter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Likvärdigheten i de svenska skolorna har minskat till följd av bland annatpolitiska reformer. De skilda villkor som råder för elever i olika skolor är ettuppmärksammat fenomen. Denna uppsats belyser istället hur den segregerade skolankan påverka status och arbetsvillkor för lärare verksamma i skolor med olikaelevrekrytering.Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa och jämföra hur lärare på en innerstadsrespektive en förortsskola uppfattar sitt yrke, sina arbetsvillkor och yrkesstatus.Uppsatsens konkreta frågeställningar är:1. Hur uppfattar lärarna sitt yrke/uppdrag? Vad motiverar dem i deras arbete?2. Hur uppfattar de arbetsvillkoren på den egna skolan? Hur påverkasverksamheten av elevrekryteringen?3. Hur upplever lärarna att deras arbete värderas i samhället (av elever,föräldrar, vänner och allmänheten.)?Metod: Strukturerad intervjumetod valdes för denna uppsats. Intervjupersonerna är strategiskt valda med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar. Valet genererade ett material som uppsatsens resultat ochslutdiskussion baseras på.Resultat: De intervjuade lärarnas uppfattningar om yrket skiljer sig åt, vilketkan förstås mot bakgrund av att de arbetar på skolor med skildasocioekonomiska strukturer. Detta påverkar lärarnas uppfattningar omläraruppdraget, arbetsvillkoren och motivationen till en fortsättning inomyrket och. Yrkesstatusen för lärarna skiljer sig i vissa hänseenden åt menförenas i andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)